A Nők a Teljes Tudásért Alapítvány
adatkezelési szabályzata és tájékoztatója
(az ismertető előadásokra történő regisztrációhoz, továbbá a hírlevélre történő feliratkozáshoz)

1.a.) A Fővárosi Törvényszék által 14.Pk.60213/2010 számmal nyilvántartásba vett Nők a Teljes Tudásért Alapítvány (továbbiakban Alapítvány) célja a Maharishi Mahesh Yogi által közismertté tett, a védikus hagyomány részét képező Transzcendentális Meditáció (TM), TM-Sidhi program, Jóga repülés megismertetése, úgy, hogy annak jótékony hatásait, az élet minden szintjén, minél több nő, édesanya, leendő édesanya megtapasztalhassa. A TM nem vallás, nem filozófia, semmiféle életmódváltást nem igényel; egyszerű, természetes, erőfeszítés mentes, mentális technika. A gyakorlat során, a felgyülemlett stresszek, feszültségek oldásával, az elme egyedülálló, mély, pihenő éber állapotba kerül, megtapasztalva a tiszta, önviszonyuló Transzcendentális Tudatot. A növekvő test-elme koordináció hatására, egyidejűleg, a test az alvásnál is mélyebb pihenést tapasztal. Az eredmény a mindennapokban növekvő hatékonyság, sikeres, beteljesedettebb élet. Ezáltal a nők képessé válnak arra, hogy felelevenítsék önmagukban a legmagasabb rendű kozmikus értéket, ennek segítségével sugározva környezetükben a béke, harmónia tápláló hatását; egészséges, boldog, békés családokat, összességében harmonikus, békés nemzetet teremtve.

1.b.) Az Alapítvány, egyebek mellett, segít a fenti teljes TM-program szociális és egészségügyi intézményekben történő megismertetésében, gyakorlásában, különös tekintettel a Maharishi Tudatalapú Oktatás, Kreatív Csend programok iskolai bevezetésére. A fentiek érdekében az Alapítvány ismertető anyagokat szerez be, készít, terjeszt, rendezvényeket, konferenciákat, találkozókat, tanfolyamokat szervez, hogy a programokat minél többen megismerhessék, megtanulhassák, csoportban vagy egyénileg gyakorolhassák.

2. AZ ADATKEZELŐ MEGNEVEZÉSE

2.a.) A Nők a Teljes Tudásért Alapítvány fenti céljai teljesítésével kapcsolatban, az elektronikus levelezés és a bevezető előadásokkal összefüggő értesítésekkel kapcsolatban a hozzá fordulók (továbbiakban Érintett) az e szabályzatban részletezett személyes adatait kezeli.
A részletes szabályokat az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.), továbbá a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről, az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2016. április 27-i (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendelet tartalmazza.

2.b.) A hivatkozott jogszabályok szövege a
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A1100112.TV
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1525874881764&uri=CELEX:02016R0679-20160504
linkeken tekinthető meg. Az alapítvány alapító okiratának teljes szövege ezen a linken olvasható:
alapito_okirat_modositas.pdf

2.c.) Az adatkezelő a Nők a Teljes Tudásért Alapítvány
Székhelye: 2092 Budakeszi, Vadrózsa u. 6461.
Tevékenységi köre: 9499. M.n.s. egyéb közösségi, társadalmi tevékenység
adószáma: 18137817113
Képviseli: Schwarcz Mária, a kuratórium elnöke
Telefon: +36 1 202 1451
Mobil: +36 70 350 1189
Honlap: www.tmnok.hu
Email-cím: info@tmnok.hu

3. ADATKEZELÉS AZ ISMERTETŐ ELŐADÁSOKRA JELENTKEZÉSSEL, A HÍRLEVÉLRE TÖRTÉNŐ FELIRATKOZÁSSAL KAPCSOLATBAN

3.1. Az ismertető előadások meghirdetésekor meghatározó az adott terem befogadóképessége, a jelentkezők száma. Ezért kérjük, hogy az érdeklődők előzetesen email-útján jelezzék megjelenési szándékukat. Ha bármely okból a megjelölt helyszín vagy az előadás időpontja változik, telefonon vagy email-ben értesítjük az érintetteket. Ehhez szükséges jelentkezéskor az email-cím, és nem kötelező jelleggel, a telefonszám. Az email-cím anoním, ezért a név el is maradhat. A továbbiakban az adatokhoz csak a fent megjelölt adatkezelő, illetőleg képviselője férhet hozzá.

3.2. Az adatkezelés további célja lehet, későbbi tájékoztatás programjainkról, az érintettek és értesítendők körének megállapítása; elszámolások és nyilvántartások készítése, valamint az érintettek panaszainak ki-vizsgálása.

3.3. A személyes adatok tárolása kizárólag az adatkezelő által hozzáférhető módon történik, hagyomá-nyos vagy elektronikus adathordozókon, Adatkezelőt titoktartási kötelezettség terheli, aki mindent meg-tesz annak érdekében, hogy ahhoz illetéktelenek hozzá ne férhessenek, érintett hozzájárulása nélkül nyil-vánossá ne válhassanak (Info.tv. 25/A §(2) bek.). A személyes adatokhoz csak az alapítvány kuratóriu-mának mindenkori elnöke férhet hozzá. Az adatok harmadik személynek történő kiadása csak az érintet-tel kapcsolatos hatósági eljárásban, nyomozó hatóság vagy bíróság megkeresésére lehetséges, részükre továbbítható. Érintett személyes adata semmilyen körülmények között nem kerülhet kiszolgáltatásra ke-reskedelmi vagy hirdetési célra, külföldi magán- vagy jogi személynek.

3.4. Az adatkezelés jogalapja az érintett a visszavonásig tartó hozzájárulása, amelyet e tájékoztató elektro-nikus úton, vagy jelenlétében tevőlegesen kifejezett elfogadásával kinyilvánít. Érintett hozzájárulását és annak visszavonását másképp is, bármilyen az Alapítványnak címzett, írásbeli, papíralapú, vagy eredeté-ben azonosítható elektronikus levél formájában megteheti: a visszavonást illetően legegyszerűebben az értesítéseket tartalmazó e-mail végére szerkesztett leiratkozási záradék használatával.

4. AZ ÉRINTETT ADATKEZELÉSSEL KAPCSOLATOS JOGAI
(Tájékoztatási, értesítési jogosultság. Rendelkezési, tiltakozási, törlési, zárolási jog. Jogkövetkezmények, kártérítési igény és eljárás)

4.1.) Az érintett írásban, mindenkor 25 napon belül elbírálandó és haladéktalanul megválaszolandó, ugyancsak írásbeli tájékoztatást kérhet arról, hogy adatai honnan származnak, milyen jellegűek, milyen célból, mennyi ideig kezelik, és kinek, miért biztosítottak hozzáférést?

4.2.A személyes adatok az e szabályzatban részletezett célokat meghaladó, az érintett hozzájárulása nélkül történő felhasználása, továbbítása közvetlen üzletszerzés, vagy közvélemény-kutatás, tudományos kutatás céljából sem megengedett; ha ez mégis megtörténik, az érintett tiltakozhat, és további jogkövetkezmények alkalmazását kezdeményezheti.

4.3.) Az érintett a korábban jelzett elérhetőségeken keresztül, tiltakozhat adatai szabályellenes tárolása, felhasználása ellen, vagy ha azt csak az adatkezelő személyes érdekeiből végzik. (Ide nem vonható a jogszabályi felhatalmazáson alapuló adatkezelés, vagy az irattározásra, Levéltárnak történő átadására vonatkozó intézkedés.)

4.4.) Az érintett, 30 napos teljesítési határidővel, az adatkezelő viszontértesítési kötelezettsége mellett, kérheti valamely nyilvántartott személyes adata, e-mail címe, postai elérhetősége megváltoztatását; a belső szabályzatok és a jogszabályi keretek között történő törlését, zárolását. Ez utóbbiak abban ez esetben, ha hatósági, bírósági intézkedésen alapulnak, annak lezárulásától függőek, vagy annak lezárultáig tartanak.

4.5.) Adatkezelő Alapítvány haladéktalanul törli az érintett személyes és egyéb adatait, ha az az Info.tv. 4 § (1) bek.-be ütközően jogellenes, okafogyottá vált, jogalapja megszűnt, továbbá az érintett kérelmére bármikor, kivéve a fenti, esetleges hivatalos eljárás tartama alatt.

4.6.) Adatkezelő jogellenes magatartásáért a vétkességi szabályok szerint kártérítési kötelezettséggel tartozik, kivéve, ha a kárt érintett szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartása, közrehatása okozta.

4.7.) Az érintett, bármely jogsérelem esetén, jogai érvényesítése érdekében - akár a lakóhelye szerint illetékes törvényszéki hatáskörben - pert indíthat.

5.) Az Érintett hozzájárulása

Az adatkezeléssel érintett személy a 3.5. pontban részletezetteknek megfelelően, figyelemmel az elektronikus adatkezelési szabályokra és technikai lehetőségekre, megfelelő üzenet küldésével, az elfogadó lehetőségre történő kattintással fejezi ki azt, hogy a fentieket elolvasta, megismerte, az abban foglaltakhoz hozzájárult, a rá vonatkozó kötelezettségeket teljesíti, szabályokat betartja; visszavonásig kéri a fenti tartalmú tájékoztatók elektronikus kézbesítését, értesítését.

Az itt nem részletezett kérdésekben a 2.b.) pontban részletezett jogszabályok irányadók.